REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

§1

Postanowienia ogólne i definicje

 1. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki świadczenia Usług Szkoleniowych oraz warunki zawierania Umów.

 2. 2. Szkolenie – ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Warsztatów „Przygotowanie motoryczne w sportach gimnastycznych” 

 3. 3. Serwis Szkoleń (Serwis) - platforma działająca w domenie www.treningmotoryczny.pl zawierająca szczegółowe informacje o Szkoleniu i umożliwiająca przesłanie formularza zgłoszeniowego

 4. 4. Zamawiający - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna która złożyła formularz zgłoszenia na Szkolenie.

 5. 5. Uczestnik - uczestniczący w szkoleniu: trenerzy gimnastyki artystycznej, nauczyciele tańca współpracujący z klubami, fizjoterapeuci pracujący z Zawodniczkami, Zawodniczki gimnastyki artystycznej (junior młodszy, junior, senior).

 6. 6. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych (Umowa)- umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Szkoleniowej.

 7. 7. Organizator  - organizatorem szkolenia są działający w kooperacji Fundacja SGA Szkoła Gimnastyki Artystycznej (NIP 6772447371) i prowadząca działaność pod marką sportdoctor.pl Doradztwo i Szkolenia Tomasz Chmielewski (NIP 6691530731)

 

§2

Warunki zawierania Umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych i płatności

 1. 1. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych zostaje zawarta po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego oraz po mailowym zaakceptowaniu zgłoszenia na Szkolenie przez Organizatora.

 2. 2. Organizatorowi za przeprowadzenie Szkolenia przysługuje wynagrodzenie zgodnie z aktualnym cennikiem znajdującym się w Serwisie Szkoleń.

 3. 3. Cena Szkolenia jest wyrażona w PLN. Cena podana w Serwisie Szkoleń jest ceną brutto (VAT zw.).

 4. 4. Cena szkolenia nie obejmuje zakwaterowania i kosztów dojazdu Uczestnika na szkolenie.

 5. 5. Wynagrodzenie za Szkolenie Zamawiający powinien uregulować w następujący sposób:

  • - przelewem na numer rachunku wskazany przez Organizatora w przesłanym na podany w zgłoszeniu adres e-mail potwierdzeniu kwaifikacji do udziału w Szkoleniu

  •  

  • - W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnych form płatności.

  •  

  • - Dane podane w formularzu zgłoszenia na Szkolenie są danymi do faktury.

 

§ 3

Zobowiązania Stron

 1. 1. Do obowiązków Organizatora należy:

 1. - przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego Szkolenia w zakresie określonym w formularzu zgłoszeniowym oraz Serwisie,

 2. - zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia Szkolenia;

 3. - przygotowanie programu Szkolenia,

 4. - przygotowanie harmonogramu Szkolenia,

 5. - zapewnienie pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Szkolenia,

 6. - dostarczenia każdemu Uczestnikowi materiałów szkoleniowych,

 7. - wystawienia Uczestnikowi (pod warunkiem faktycznego udziału w zajęciach) imiennego certyfikatu i/lub zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w Szkoleniu oraz zdobyte kwalifikacje,

 1. 2. Uczestnik Szkolenia zobowiązuje się:

 1. - uczestniczyć w Szkoleniu, przestrzegając punktualności i stosując się do poleceń Organizatora i trenerów,

 2. - zapłacić Organizatorowi za Usługę Szkoleniową cenę wskazaną w formularzu zgłoszenia na Szkolenie,

 3. - w przypadku zgłoszenia do uczestnictwa w warsztatach praktycznych Zawodniczek gimnastyki artystycznej przedstawienia kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej, aktualnych badań lekarskich dopuszczających do udziału w treningach oraz zgody opiekuna prawnego do uczestnictwa w warsztatach,

 4. Uczestnik w razie rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 4 (słownie: cztery) dni robocze przed rozpoczęciem kursu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% ceny szkolenia. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji lub zgłoszenia w terminie krótszym niż 2 (słownie: dwa) dni Uczestnik zobowiązany jest pokryć całość kosztów szkolenia. Organizator może zwolnić z tego obowiązku, jeżeli Zamawiający usprawiedliwi swoją nieobecność. Za nieobecność usprawiedliwioną uznaje się udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim chorobę lub inne nie dające się przewidzieć przypadki losowe.

 5.  

 6. 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Szkolenia w terminie nie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni roboczych przed dniem rozpoczęcia w sytuacji wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, które uniemożliwiają przeprowadzenie Szkolenia. Informacja o odwołaniu Szkolenia lub zmianie jego terminu czy też miejsca zostanie przesłana Uczestnikowi w drodze wiadomości elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu udziału Uczestnika niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji. W przypadkach wskazanych powyżej Zamawiający może zrezygnować z udziału w Szkoleniu bez obowiązku zapłaty kwoty odpowiadającej Całkowitemu Kosztowi Szkolenia. O swojej rezygnacji z powodów wskazanych powyżej Zamawiający zobowiązany jest poinformować Organizatora szkolenia nie później niż 2 (słownie: dwa) dni od momentu otrzymania od Organizatora szkolenia informacji o zmianie terminu czy też miejsca Szkolenia.

 

§4

Majątkowe Prawa Autorskie

 1. 1. Dostarczane Uczestnikom materiały szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem § 4 pkt 2.

 2. 2. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych.

 3. 3. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji Szkolenia przepisami, a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.

 4. 4. Wszelkie materiały powstałe w trakcie szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.

 5. 5. Materiały szkoleniowe są wykorzystywane w sposób respektujący prawa autorskie osób trzecich i zawierają odwołanie do źródła i autora przywoływanych treści.

 

 

§ 5

Ochrona danych osobowych

 1. 1. W myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883), składając formularz zgłoszenia na Szkolenie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Szkolenia.

 2. 2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony. 

 2. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na stronie Organizatora. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy.